شستی كابين و شستی طبقه آسانسور :

براي هر آسانسور به ازاي هر طبقه بايد يك شاسي وجود داشته باشد (به جز آسانسورهاي خاص) شاسي طبقه داراي يك شستي فشاري جهت اخطار، نمراتور و دو فِلِش نما جهت تشخيص حركت كابين به سمت بالا و پايين است.به مجموعه كليدهايي كه جهت كنترل حركت كابين، بررسي وضعيت كلي آسانسور (نشان دهنده هاي جهت و نمراتور)، زنگ و استُپ اضطراري و … بر روي پنل خاص درون كابين آسانسور قرار دارد، شاسي درون كابين مي گويند.درصد شاسي هاي ايراني داراي كيفيت مطلوب و قابل قبولي هستند و تنها قسمت شستي و نمراتور آن ممكن است خارجي باشد. شاسي هاي داخل معمولا داراي شستي به تعداد طبقات، نمراتور يا LCD، كليد تهويه كابين، شستي Door close، شستي Door open، لامپ روشنايي اضطراري كه هنگام قطع برق روشن مي شود تا شخص درون كابين دچار استرس نگردددکمه آژير يا زنگ خطر….شاسي هاي داخل به صورت تمام قد و نيم قد توليد مي شوند.

لطفا جهت بازدید از انواع شستی آسانسور کابین و طبقه بروری لینک های زیر کلیک کنید.

     شستی آسانسور اسدی          شستی آسانسور پنتا                  شستی آسانسور مدیا     
https://sorenatlas.com/wp-content/uploads/2020/02/logonew-1.jpg    https://sorenatlas.com/wp-content/uploads/2020/02/logo-3.jpg      https://sorenatlas.com/wp-content/uploads/2020/02/media_newlogo-1.png

 

     شستی آسانسور آوکس ترک      شستی آسانسور پار        شستی آسانسور آلومین
https://sorenatlas.com/wp-content/uploads/2020/02/header-logo-1.png    https://sorenatlas.com/wp-content/uploads/2020/02/logo-fa-1.png       https://sorenatlas.com/wp-content/uploads/2020/02/logo-new-1.png

 

       شستی آسانسور اکتل
https://sorenatlas.com/wp-content/uploads/2020/02/logo-3.png