انجام محاسبات و نقشه های آسانسور

انجام امور نقشه و محاسبات انواع آسانسور کششی(گیرلس، روم لس، گیربکس) جهت تحویل به اداره استاندارد

مشاوره طراحی و نقشه اولیه جهت اجرای انواع آسانسوربه همکاران محترم ( گیرلس، روم لس، گیربکس )