یک قرارداد تعمیر و نگهداری خوب از جهات مختلف سود آور است :

از سرمایه گذاری اصلی که خود آسانسور است حفاظت می کند یعنی با انجام دادن خدمات پیشگیرانه نیاز به تعمیرات اساسی را کاهش میدهد.
اگربا شرکت مناسبی قرارداد بسته شود،میتوان در زمان مناسب برای به روز رسانی تجهیزات سرمایه گذاری کرد.
مهمتر از همه افزایش ایمنی است. اگرچه نمیتوان جلوی همه حوادث را گرفت اما با یک قرارداد تعمیر و نگهداری خوب میتوان از ایمنی دستگاه مطمئن شد و قطعات در زمان طولانی تری مستهلک خواهند شد.

دانلود نمونه قرارداد سرویس و نگهداری آسانسور