خدمات ما

آسانسور و پله برقی

مشاوره در کلیه امور اجرایی و طراحی

آمار

آنچه
انجام
داده ایم.

94+مشتری راضی
1کارخانه
120+پروژه

نیروی انسانی متخصص

بکارگیری بهترین نیروهای انسانی

سرویس و نگهداری

خدمات سرویس و نگهداری دوره ای

خدمات بیمه ای

طرف قرار داد با شرکت های بزرگ بیمه کشور

پروژه های ما

پروژه های انجام شده

ارائه بهترین

مشاوره در زمینه طراحی و تولید کابین

معرفی

مشتریان ما

لیست برخی از مشتریان محترم سورن اطلس

دریافت مشاوره حضوری در پروژه